Редколлегия журнала

       «Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы» жураналынын редакциялык коллегиясы

                                                                                 Башкы редактор

Садыков К.Ж. – Ж. Баласагын атындагы КУУнун ректору;
Башкы редактордун орун басары
Чекеев А. А — илимий иштер боюнча проректор;

                                                                                      Редколлегия:

Артыкбаев М. Т. — КР УИАнын корр. — мүч. филос. ж-а. полит. илим.д-ру,проф.;
Асанканов А. — КР УИАнын корр. -мүч., тарых илим. д-ру, проф.;
Ахметова Н. А. — пед. илим. д-ру, проф.;
Борубаев А. А. – КР УИАнын акад., техн. илим. д-ру, проф.;
Ботобеков. А. — экон. илим. д-ру, проф.;
Галиева. З. И. – тарых илим, д-ру, проф.;
Жайнаков А. – КР УИАнын акад., физ-мат. илим. д-ру, проф.;
Карабаев С. О. – хим. илим. д-ру, проф.;
Мамбетакунов Э. – КР УИАнын корр-мүч., пед. илим. д-ру, проф.;
Молдоев Э. Э. – юрид. илим. д-ру, проф.;
Панков П. С. – КР УИАнын корр-мүч., физ-мат. илим. д-ру, проф.;
Садыков А. – КР УИАнын корр-мүч., фил. илим. д-ру, проф.;
Сманалиев К. М. – юрид. илим. д-ру, проф.;
Суранаев Т. Дж. — экон. илим. д-ру, проф.;
Тиллебаев С. А. — филол.илим. д-ру, проф.;
Токтомышев С. Ж. — КР УИАнын акад., техн. илим. д-ру, проф.;
Чотонов У.— тарых илимдеринин доктору, профессор;
                                                                           

                                                                                  Чет өлкөлүк мүчөлөрү:

Ахунбаев А.-Евразия Өнүгүү Банкынын изилдөө секторунун башчысы (Dr.PhD)
Бешимов Р. Б.— М. Улугбек атын.Улуттук Өзбек уни-ти, физ-мат. илим. д-ру, проф;
Бородкин Л. И.-М. В. Ломоносов атын. ММУнун проф.,т.и.д. РАЕН корр-мүч.;
Ковальская Л. А.-биол. илим. д-ру, ВНИиТИБП лаб. башчысы;
Козлов К. Л.-М. В. Ломоносов атын. ММУ, физ-мат. илим. д-ру, проф.;
Перегудин С. И. – Санкт-Петербург мамлекеттик уни-ти, физ-мат. илим. д-ру, проф.;
Садовничий Ю. В.-М. В. Ломоносов атын. ММУ, физ-мат. илим. д-ру, проф.;

                                                                                Редакциялык-басма бөлүм:

Галиева З.И.-бөлүм башчы;
Мирболотова М.М. -жетектөөчү адис;
Кожомкулов К. E. – редактор