Редакциялык коллегия

       «Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы» жураналынын редакциялык коллегиясы

                                                                                 Башкы редактор

Абдырахманов Т.А. – Ж. Баласагын атындагы КУУнун ректору;

Башкы редактордун орун басары
Ишекеев Н. – илимий иштер боюнча проректор;

                                                                                      Редколлегия:

Амердинова М.М. – философия илимдеринин доктору, профессор;
Асанканов А. – КР УИАнын корр. -мүч., тарых илимдеринин доктору, профессор;
Ахметова Н. А. – педагогика илимдеринин доктору, профессор;
Базарбаев Э.Б. – юридика илимдеринин доктору, профессор;

Борубаев А. А. – КР УИАнын акад., техника илимдеринин доктору, профессор;
Ботобеков. А. – экономика илимдеринин доктору, профессор;
Галиева. З. И. – тарых илимдеринин доктору, профессор;
Карабаев С. О. – химия илимдеринин доктору, профессор;
Мамбетакунов Э. – КР УИАнын корр-мүч., педагогика илимдеринин доктору, профессор;
Молдоев Э. Э. – юридика илимдеринин доктору, профессор;
Панков П. С. – КР УИАнын корр-мүч., физика-математика илимдеринин доктору, профессор;
Саякбаева А.А. – экономика илимдеринин доктору, профессор;

Сманалиев К. М. – юридика илимдеринин доктору, профессор;
Тиллебаев С. А. – филология илимдеринин доктору, профессор;
Шерипов Н.Т. – КР УИАнын корр. -мүч., юридика илимдеринин доктору, профессор.

                                                                           

                                                                                  Чет өлкөлүк мүчөлөрү:

Ахунбаев А.-Евразия Өнүгүү Банкынын изилдөө секторунун башчысы (Dr.PhD)
Бешимов Р. Б.– М. Улугбек атын.Улуттук Өзбек уни-ти, физ-мат. илим. д-ру, проф;
Бородкин Л. И.-М. В. Ломоносов атын. ММУнун проф.,т.и.д. РАЕН корр-мүч.;
Ковальская Л. А.-биол. илим. д-ру, ВНИиТИБП лаб. башчысы;
Козлов К. Л.-М. В. Ломоносов атын. ММУ, физ-мат. илим. д-ру, проф.;
Перегудин С. И. – Санкт-Петербург мамлекеттик уни-ти, физ-мат. илим. д-ру, проф.;
Садовничий Ю. В.-М. В. Ломоносов атын. ММУ, физ-мат. илим. д-ру, проф.;

                                                                                Редакциялык-басма бөлүм:

Шакирова К.К.-бөлүм башчы;
Тыныбек кызы Айсулуу – редактор;

Табышбекова Э.Э. -башкы адис.